|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  

เว็บไซต์ระดับเครือข่าย

  แก้วมุกดา คำอาฮวน ดงเย็น พัฒนศึกษา ไตรมิตรนวพัฒน์ สะพานมิตรภาพ เมืองน้ำทิพย์ คำชะอี คำบก คำชะอีก้าวหน้า คำชะอีศึกษาพัฒน์ ดอนตาล ภูสระดอกบัว ภูผาเทิบพัฒนา คำสร้อย นาอุดม ร่มกกชัยพัฒนา ธารบังอี่ ดงหลวง ดงหลวงตอนบน หว้านใหญ่ เมืองหนองสูง คีรีวงศึกษา

 
 

วาระงานผอ.มารุต อุปนิสากร


วุฒิบัตร Active Learning

เช็คเมล์ OBEC Mail

ลงทะเบียนใช้งาน OBEC Mail

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สนุก! ความรู้

เว็บบริการ

 

สมาชิกที่สมัครใหม่
จรรย์สิริ แสวงแวว
(YinMuk)
มุกดาหาร
ทวิกา บำรุงสวัสดิ์
(Thawika)
มุกดาหาร
นางณัฐรดา แสนวิเศษ
(แดง)
มุกดาหาร
นายอัษฎางค์ คำแก้ว
(แพง)
มุกดาหาร

สมาชิกทั้งหมด
 

 

เว็บที่น่าสนใจ
ครูบ้านนอกดอทคอม  

 

 


♦ e-NEWS สพป.มุกดาหาร ♦

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตในหน้าท....
วันที่ 18 ก.ย. 2561 อ่าน 19 ครั้ง

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(อ่าน 72 ครั้ง)

พิธีส่งมอบรถยนต์เพื่อใช้ในราชการแก่โรงเรียนบ้านนาหินกอง
(อ่าน 131 ครั้ง)

สพป.มุกดาหาร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสนองยุทธศาสตร์ชาติ
(อ่าน 85 ครั้ง)

สพป.มุกดาหาร ศึกษาดูงานที่ สพป.บึงกาฬ
(อ่าน 77 ครั้ง)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
(อ่าน 33 ครั้ง)

พัฒนาครูผู้สอนแบบ Active Learning เครือข่ายคำชะอีคำบก
(อ่าน 94 ครั้ง)
♦ หนังสือราชการล่าสุดจากระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ♦

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

♦ กลุ่มอำนวยการ ♦

ประกาศ มาตรการการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 320 ครั้ง)
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ ๑๖๗/๒๕๖๑ - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 305 ครั้ง)
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 116 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 118 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 132 ครั้ง)
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธอส) - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 156 ครั้ง)

♦ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ♦

แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 - 30 ส.ค. 2561 (อ่าน 307 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 311 ครั้ง)
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 355 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 198 ครั้ง)
นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 209 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำกลุ่มนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 182 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 148 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 172 ครั้ง)

♦ กลุ่มนโยบายและแผน♦

การติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561 - 19 ก.ย. 2561 (อ่าน 2 ครั้ง)
ITA ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2561 (EB 2) (EB 4) - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 234 ครั้ง)
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 264 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 221 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 209 ครั้ง)
แบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 - 5 เม.ย. 2561 (อ่าน 1671 ครั้ง)
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559ของ สพฐ. - 12 ต.ค. 2560 (อ่าน 520 ครั้ง)
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - 29 ก.ย. 2560 (อ่าน 495 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารงานบุคคล♦

แจ้งแนวปฏิบัติการขอยกเว้นทหารฯ - 15 ส.ค. 2561 (อ่าน 74 ครั้ง)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 2561 - 3 ก.ค. 2561 (อ่าน 504 ครั้ง)
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 186 ครั้ง)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน - 29 พ.ค. 2561 (อ่าน 784 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 978 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการทุจริตฯในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 332 ครั้ง)
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.มุกดาหาร - 3 พ.ค. 2561 (อ่าน 582 ครั้ง)
คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 2 ตุลาคม 2560 (19 ราย) - 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 2258 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ♦

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 13 ก.ย. 2561 (อ่าน 34 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 - 12 ก.ย. 2561 (อ่าน 28 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 6 ก.ย. 2561 (อ่าน 44 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 6 ก.ย. 2561 (อ่าน 32 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 4 ก.ย. 2561 (อ่าน 44 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 4 ก.ย. 2561 (อ่าน 36 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 - 14 ส.ค. 2561 (อ่าน 74 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 9 ส.ค. 2561 (อ่าน 120 ครั้ง)

♦ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ♦

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 153 ครั้ง)

♦ ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร ♦

อำเภอเมืองมุกดาหาร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 รร.บ้านสงเปือย

โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2561
อ่าน 79 ครั้ง

กิจกรรมวันแม่ ปี 2561 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
(อ่าน 80 ครั้ง)

กิจกรรมอบรมธรรมจากพระธรรมฑูตโรงเรียนบ้านกุดแข้
(อ่าน 111 ครั้ง)

กลุ่มเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ จัดเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
(อ่าน 176 ครั้ง)

งานวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง
(อ่าน 206 ครั้ง)

ขอเชิญประชุมกลุ่มเครือข่าย
(อ่าน 276 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่าน 274 ครั้ง)

โรงเรียนมุกดาลัย ขยายเวลารับสมัครนักการภารโรง 3 อัตรา 9-15 เม.ยด่วน!!!
(อ่าน 625 ครั้ง)

รร.บ้านสงเปือย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(อ่าน 425 ครั้ง)
 
อำเภอคำชะอี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ กลุ่มเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า

โพสต์เมื่อ 17 ก.ย. 2561
อ่าน 23 ครั้ง

โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ฯ ตำบลโพนงาม ณ รร.บ้านตูมหวาน
(อ่าน 29 ครั้ง)

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของโรงเรียน
(อ่าน 42 ครั้ง)

อบรมคุณธรรม 12 ประการ นร.เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์
(อ่าน 32 ครั้ง)

อบรมActive Learning เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์
(อ่าน 113 ครั้ง)

รร.บ้านตูมหวาน รับมอบทุนเรียนดี 30 ทุน
(อ่าน 41 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 ร่วมพิธีปักเขตวิสูงคามสีมาอุโบสถ
(อ่าน 124 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโพนงามจัดกิจกรรมงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่าน 81 ครั้ง)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ฯ
(อ่าน 85 ครั้ง)
 
อำเภอนิคมคำสร้อย

รร.บ้านหนองสระพัง ร่วมวิ่งดอนตาล มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 คว้าถ้วย 4 ใบ

โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2561
อ่าน 16 ครั้ง

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
(อ่าน 32 ครั้ง)

เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68
(อ่าน 51 ครั้ง)

เชิญประชุมวางแผนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68
(อ่าน 31 ครั้ง)

ด่วนที่สุด !! ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่
(อ่าน 23 ครั้ง)

งานบุญประจำปีโรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่
(อ่าน 26 ครั้ง)

รร.บ้านหนองสระพัง ชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอล ทูบีฯอำเภอนิคมคำสร้อย
(อ่าน 41 ครั้ง)

ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุม วันที่ 4 กย 61 ณ รร.บ้านนาอุดม
(อ่าน 46 ครั้ง)

รร.บ้านหนองสระพัง ร่วมกิจกรรมคลินิกฟุตบอลสำหรับเยาชน จากอดีตทีมชาติ
(อ่าน 39 ครั้ง)
 
อำเภอดอนตาล

เชิญร่วมงานมุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ

โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2561
อ่าน 35 ครั้ง

ร.ร.บ้านหนองบอน เเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปี 2561
(อ่าน 6 ครั้ง)

รร.บ้านหนองบอนคว้าแชมป์ 10ปี รายการ สนง.ศธจ.มุกดาหารคัพ ครั้งที่ 3
(อ่าน 7 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองบอนคว้ารองชนะเลิศ รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล 2561
(อ่าน 4 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองบอนเป็นตัวแทนจ.มุกดาหารร่วมการแข่งขันตะกร้อรีโว่คัพ2018
(อ่าน 52 ครั้ง)

รร.บ้านแก้ง2 คว้าแชมป์เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่15
(อ่าน 93 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองบอนคว้ารองชนะเลิศอันดับ1-2 รุ่น10/12ปี ครูโหน่งคัพครั้งที3
(อ่าน 92 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองบอนร่วมกับ สธ.อ.ดอนตาลจัดอบรมนักเรียนเรื่องพยาธิใบไม้ในตับ
(อ่าน 82 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองบอน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(อ่าน 70 ครั้ง)
 
อำเภอหว้านใหญ่

โรงเรียนต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โพสต์เมื่อ 23 ส.ค. 2561
อ่าน 51 ครั้ง

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
(อ่าน 194 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมเข้าพรรษา 2561
(อ่าน 70 ครั้ง)

วันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
(อ่าน 101 ครั้ง)

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
(อ่าน 121 ครั้ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
(อ่าน 114 ครั้ง)

โครงการ “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” จังหวัดมุกดาหาร
(อ่าน 111 ครั้ง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67ปีการศึกษา2560รางวัลชนะเลิศ
(อ่าน 766 ครั้ง)

บรรยากาศการสอบ O-NET ณ สนามสอบ ร.ร.บ้านหว้านใหญ่
(อ่าน 487 ครั้ง)
 
อำเภอดงหลวง

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัว

โพสต์เมื่อ 17 พ.ค. 2561
อ่าน 260 ครั้ง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(อ่าน 348 ครั้ง)

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้น ป.1(แก้ไข)
(อ่าน 702 ครั้ง)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
(อ่าน 543 ครั้ง)

การประเมินนักเรียนพระราชทาน ณ รร.บ้านชะโนด ๒
(อ่าน 467 ครั้ง)

ค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) ป.6, ม.3
(อ่าน 530 ครั้ง)

Dongluang Games 2017
(อ่าน 390 ครั้ง)

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายดงหลวง (เพิ่มเติม)
(อ่าน 323 ครั้ง)

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายดงหลวง
(อ่าน 352 ครั้ง)
 
อำเภอหนองสูง

เชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2561
อ่าน 14 ครั้ง

ร้อยดวงใจมุทิตา บูชาพระคุณครู อำเภอหนองสูง
(อ่าน 34 ครั้ง)

ค่าย Active Learning นักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 เครือข่ายเมืองหนองสูง
(อ่าน 48 ครั้ง)

Active Learning อำเภอหนองสูง
(อ่าน 116 ครั้ง)

ประกาศโครงการอบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ActiveLearning สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(อ่าน 117 ครั้ง)

ท่านผู้ว่าพร้อมคณะออกสำรวจฝายน้ำล้นห้วยบังอี่
(อ่าน 74 ครั้ง)

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2561
(อ่าน 255 ครั้ง)

ประกาศสวัสดีตุณครู 2561
(อ่าน 254 ครั้ง)

ร.ร.บ้านงิ้ว ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สปพ.มุกดาหาร ในวันเปิดภาคเรียน 1/2561
(อ่าน 289 ครั้ง)
 

ตารางการใช้รถ

ตารางการจองห้องประชุม

♦ เว็บบอร์ด ♦

เว็บบอร์ดทั่วไป สพป.มุกดาหาร
การแต่งกายในวันสอบ ครูผู้ช่วย
โพสต์โดย ชุมชนหนองบัว 8 ส.ค. 2561 เวลา 00:52 น. [157/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสต์โดย จุ๋ม 27 พ.ค. 2561 เวลา 03:02 น. [1894/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
โพสต์โดย pim 9 พ.ค. 2561 เวลา 22:43 น. [490/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โพสต์โดย pim 9 พ.ค. 2561 เวลา 22:40 น. [378/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org