สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
 • perm_phone_msg+(042) 611 532
     
 

MAIN LINK

  • เว็บบอร์ด ·More..  
  ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
ค้นหากระทู้
 

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูนก(นางชลทิศา พวงใบดี) : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน นางชลทิศา พวงใบดี
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม ศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 จำนวนนักเรียน 4 คน ที่ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมและเศษส่วน จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติเชิงอ้างอิง ซึ่งได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test for dependent sample)
ผลการศึกษา พบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเท่ากับ 87.33/85.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนและทศนิยม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก
4. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก


โพสต์เมื่อ 5 ก.ย. 2559 เวลา 11:17 น. [อ่าน 643 ครั้ง] ip : 49.229.55.150 · แจ้งลบ

 

- บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน(บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นิคมคำสร้อย) ขอให้ผ่านเด้อจ้า
โพสต์เมื่อ 5 ก.ย. 2559 เวลา 21:04 น. [ip : 223.206.248.76] · แจ้งลบ

 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็น

     

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
 • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
 • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
 • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
 • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
 • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
 •