สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
 • perm_phone_msg+(042) 611 532
     
 

MAIN LINK

  • เว็บบอร์ด ·More..  
  ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
ค้นหากระทู้
 

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูเยา(นางธัญลักษณ์ อุคำ) : หัวข้อรายงาน รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9
ผู้รายงาน นางธัญลักษณ์ อุคำ
โรงเรียน โรงเรียนบ้านคำสร้อย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคำสร้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย(x) ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ คือ 86.85/87.65
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับ
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ( =13.76, S.D. = 0.83) สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ( = 17.53, S.D. = 1.07) ก่อนเรียนร้อยละ 68.82 และหลังเรียนร้อยละ 87.65
3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความ พึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

โพสต์เมื่อ 5 ก.ย. 2559 เวลา 14:19 น. [อ่าน 602 ครั้ง] ip : 182.93.173.144 · แจ้งลบ

 

 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็น

     

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
 • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
 • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
 • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
 • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
 • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
 •