สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
     
 

MAIN LINK

  • เว็บบอร์ด ·More..  
  ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
ค้นหากระทู้
 

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

wat991(ธวัชชัย คำมุงคุณ) : ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีหลายหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เจ้าของผลงาน นายธวัชชัย คำมุงคุณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ
การศึกษา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีหลายหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีหลายหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีหลายหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร จำนวน 8 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการทดลอง คือ One Group Pretest –Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีหลายหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 15 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 15 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.22 - 0.81 และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.23 - 0.95 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 และ แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อระหว่าง 0.24 -0.96 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .79
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยใช้ t-test แบบ Dependent Samples
ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีหลายหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.17/79.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีหลายหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีหลายหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มาก
ดังนั้นการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีหลายหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ เหมาะที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2559 เวลา 15:19 น. [อ่าน 652 ครั้ง] ip : 106.0.211.212 · แจ้งลบ

 

 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็น

     

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  •