|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

  • เว็บบอร์ด ·More..  
  ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
ค้นหากระทู้
 

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ฟ้าหลังฝน(นางสาววารุณี วงศ์วิรุฬหรักษ์) : หัวข้อ รายงานการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการฟังและการพูด โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ชื่อผู้ศึกษา วารุณี วงศ์วิรุฬหรักษ์
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการฟังและการพูด โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน ชะโนด 2 อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้วิจัยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน ชะโนด 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ผู้วิจัยเจาะจงที่จะใช้นักเรียนทั้งหมดเป็นหน่วยวิเคราะห์ จึงไม่ได้มีการสุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า
1. หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่า 83.70 / 84.06 แสดงว่าหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I) ของหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าและสร้างขึ้นมา มีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.5455 หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.55
3. ครูผู้สอนโรงเรียนใกล้เคียง มีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประกอบการจัดประสบการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09)

โพสต์เมื่อ 22 ก.ย. 2559 เวลา 18:42 น. [อ่าน 533 ครั้ง] ip : 1.1.129.143 · แจ้งลบ

 

 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็น

     

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org