สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
 • perm_phone_msg+(042) 611 532
     
 

MAIN LINK

  • เว็บบอร์ด ·More..  
  ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
ค้นหากระทู้
 

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ฟ้าหลังฝน(นางสาววารุณี วงศ์วิรุฬหรักษ์) : หัวข้อ รายงานการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการฟังและการพูด โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ชื่อผู้ศึกษา วารุณี วงศ์วิรุฬหรักษ์
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาด้านการฟังและการพูด โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน ชะโนด 2 อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้วิจัยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 23 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน ชะโนด 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ผู้วิจัยเจาะจงที่จะใช้นักเรียนทั้งหมดเป็นหน่วยวิเคราะห์ จึงไม่ได้มีการสุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า
1. หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีค่า 83.70 / 84.06 แสดงว่าหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I) ของหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าและสร้างขึ้นมา มีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.5455 หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.55
3. ครูผู้สอนโรงเรียนใกล้เคียง มีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประกอบการจัดประสบการณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09)

โพสต์เมื่อ 22 ก.ย. 2559 เวลา 18:42 น. [อ่าน 1711 ครั้ง] ip : 1.1.129.143 · แจ้งลบ

 

 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็น

     

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
 • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
 • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
 • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
 • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
 • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
 •