สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
 • perm_phone_msg+(042) 611 532
     
 

MAIN LINK

  • เว็บบอร์ด ·More..  
  ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
ค้นหากระทู้
 

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ครูพิชิตพล(พิชิตพล สุวรรณพันธ์) : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน อำเภอนิคมคำสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร
ผู้ศึกษา นายพิชิตพล สุวรรณพันธ์
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 18 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ชุด 3) คู่มือครูประกอบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 5) แบบสอบถามวัดเจตคติต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ สถิติทดสอบที (t-test dependent)
ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 82.59 / 82.29 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 3) เจตคติต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ย เจตคติต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2559 เวลา 17:08 น. [อ่าน 619 ครั้ง] ip : 223.24.31.244 · แจ้งลบ

 

 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็น

     

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
 • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
 • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
 • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
 • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
 • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
 •