|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

  • เว็บบอร์ด ·More..  
  ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
ค้นหากระทู้
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ครูพิ(พิไลวรรณ กลางประพันธ์) : ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้ศึกษา นางพิไลวรรณ กลางประพันธ์
ปีที่พิมพ์ 2558

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 เล่ม ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่อง ทศนิยม จำนวน 9 เล่ม ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น ผู้ศึกษา ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ปีการศึกษา 2558 จำนวน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 เล่ม แผนการจัดกิจการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยม จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.52 ถึง 1.00 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.61 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่น 0.95 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่องทศนิยม แบบวัดความพึงพอใจ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาค้นคว้าสามารถสรุปได้ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/82.59 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.69 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 69.0
3. ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจใน ด้านรูปเล่มของแบบฝึกทักษะมากที่สุด รองลงมานักเรียนมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ต่อนักเรียน และเนื้อหาสาระในแบบฝึกทักษะ ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
4.1 ด้านรูปเล่มของแบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในรูปเล่มสวยงามน่าศึกษามากที่สุด รองลงมามีความพึงพอใจในรูปภาพประกอบเหมาะสมและตัวหนังสืออ่านง่าย ตามลำดับ
4.2 ด้านเนื้อหาสาระในแบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในอธิบายแต่ละเรื่องชัดเจนเข้าใจง่ายมากที่สุด รองลงมามีความพึงพอใจในประโยคที่นำมาสร้างแบบฝึก ใช้และพบเห็นอยู่บ่อย ๆ และแบบฝึกแต่ละชุดสามารถทำเสร็จได้เร็วและเข้าใจง่าย ตามลำดับ
4.3 ด้านประโยชน์ต่อนักเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในเหมาะสมกับพัฒนาการทางการเรียนมากที่สุด รองลงมามีความพึงพอใจในทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และง่ายต่อการนำไปฝึกในเวลาเรียนและเป็นการบ้าน ตามลำดับ
โดยสรุปแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถใช้พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้

โพสต์เมื่อ 23 พ.ย. 2559 เวลา 05:52 น. [อ่าน 823 ครั้ง] ip : 1.4.186.149 · แจ้งลบ

 

 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็น

     

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org