สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
     
 

MAIN LINK

  • เว็บบอร์ด ·More..  
  ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
ค้นหากระทู้
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จุ๋ม(ปาริชาติ ใจมั่น) : บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี อำเภอ คำชะอี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 27 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการทดลอง คือ One Group Pretest –Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท จำนวน 12 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .41 - .59 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .40 -.77 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 และ แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.22/86.54 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. คะแนนการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)ของเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท มีค่าเท่ากับ 0.7233 แสดงว่านักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 72.33
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับ มาก
จากการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ ทำให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้น มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำกิจกรรม ด้วยกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้ มีความพึงพอใจในระดับมาก และสนใจในการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญมากขึ้น


โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2561 เวลา 03:02 น. [อ่าน 2292 ครั้ง] ip : 1.2.157.119 · แจ้งลบ

 

 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็น

     

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  •