สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ส่งระเบียบวาระการประชุมกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1083 ครั้ง

ส่งคำสั่งกรรมการคุมสอบO-NET ป.6,ม.3 และคณะกรรมการระดับเครือข่าย

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2228 ครั้ง

การกรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NT Access กรณีเด็กพิเศษ

วันที่โพสต์ 20 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2037 ครั้ง

ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1353 ครั้ง

ข้อสอบ Pre -NT ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 8835 ครั้ง

การกรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NT Access

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3012 ครั้ง

ขอความร่วมมือส่งรายชื่อกรรมการสอบ NT

วันที่โพสต์ 18 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 681 ครั้ง

บัญชีรายชื่อสถานศึกษา ผู้บริหารและครูดีเด่น "วัครู 60"

วันที่โพสต์ 13 ม.ค. 2560 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 890 ครั้ง

ศธ.ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ

วันที่โพสต์ 27 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1133 ครั้ง

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีกศ.2558

วันที่โพสต์ 23 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 987 ครั้ง

แบบกรอกคะแนนผลการสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 5567 ครั้ง

ส่งแบบพอร์มเสนอชื่อโรงเรียนและครูเพื่อรับรางวัลดีเด่นวันครู

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 804 ครั้ง

คู่มือการสอบ Pre O-NET และแบบกรอกคะแนน ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 21 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3427 ครั้ง

แบบฟอร์มเสนรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 20 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1201 ครั้ง

ส่งแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม 5M Model

วันที่โพสต์ 20 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 784 ครั้ง

ส่งแผ่นพับ 5M model

วันที่โพสต์ 6 ธ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1055 ครั้ง

ผลการสอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนป.1 รายรวมโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2559

วันที่โพสต์ 25 พ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1081 ครั้ง

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2559

วันที่โพสต์ 16 พ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 11672 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 5 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 17 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน