สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียนป.1-4

วันที่โพสต์ 15 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 819 ครั้ง

การรับซีดีข้อสอบอัตนัย

วันที่โพสต์ 2 ก.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 954 ครั้ง

แบบกรอกข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียน ป.1-ป.4 สอบอ่านออกเขียนได้

วันที่โพสต์ 10 ส.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1559 ครั้ง

การคัดเลือกการปฏิบัติที่ดี โรงเรียนดีประจำตำบล

วันที่โพสต์ 21 มิ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1114 ครั้ง

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก Best Practices

วันที่โพสต์ 20 มิ.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 924 ครั้ง

โปรแกรมคำนวณผล O NET ตัวบ่งชี่ที่ 5 สมศ

วันที่โพสต์ 27 พ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 7080 ครั้ง

แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3

วันที่โพสต์ 1 พ.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 3761 ครั้ง

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการประเมินคุณภาพฯระดับเขตพื้นที่ LAS ปีกศ.58

วันที่โพสต์ 11 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1521 ครั้ง

แจ้งรายชื่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูแะลนักเรียนรับโล่ เกียรติบัตร O-NET

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1613 ครั้ง

ผลประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียนป.1 รายบุคคล

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2315 ครั้ง

ผลการประะมินLAS 58

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2088 ครั้ง

บทสรุปผู้บริหารประเมินการอ่านออกเขียนได้ป.1

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1196 ครั้ง

บทสรุปสำหรับผู้บริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1244 ครั้ง

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2557,2558

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1976 ครั้ง

เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ป.6,ม.3 ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 4464 ครั้ง

ส่งผลการทดสอบ O-NET ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1109 ครั้ง

ส่งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558

วันที่โพสต์ 27 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 2274 ครั้ง

แบบกรอกคะแนนวิทยาศาสตร์ ฉบับแก้ไขทุกระดับชั้น

วันที่โพสต์ 15 มี.ค. 2559 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล อ่าน 1275 ครั้ง
กำลังแสดงหน้า 7 จาก 13 หน้า
บุคลากร
นางวิหาญ พละพร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง
ศึกษานิเทศก์
นายถาวร บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นางฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษานิเทศก์
นายเสถียร ถิ่นมุกดา
ศึกษานิเทศก์
นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน
ศึกษานิเทศก์
นายยิ่งศักดิ์ วรโยธา
ศึกษานิเทศก์
นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพล
ศึกษานิเทศก์
นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษานิเทศก์
นายคมกริช ไชยทองศรี
ศึกษานิเทศก์
นางเณริศรา ว่องไว
ศึกษานิเทศก์
นางชลนภา ประภาศรี
ศึกษานิเทศก์
นางรัตติยา ศรีนาม
ศึกษานิเทศก์
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์
นางทองพูล งามขำ
ศึกษานิเทศก์
นางปาริชาติ พันพั่ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

MAIN LINK

 
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
http://www.mukdahan.org

MR.ADISORN KORNKHAMผู้ดูแลระบบ

ติดต่อเราได้ที่ : 042-611532 | 042-613040
หมายเลขภายใน
  • ต่อ 20 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
  • ต่อ 13 : กลุ่มอำนวยการ
  • ต่อ 15 : กลุ่มนโยบายและแผน
  • ต่อ 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  • ต่อ 14 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • ต่อ 11 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • ต่อ 12 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • ต่อ 20 : หน่วยตรวจสอบภายใน