สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ประกาศโรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

โพสต์เมื่อ : 21 ม.ค. 2558 เวลา 10:18 น. IP: 182.93.214.225
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป้นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องงบประมาณ (อาคารใหม่) ชั้น ๒ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ห้องงบประมาณ (อาคารใหม่) ชั้น ๒ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ในวันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องงบประมาณ (อาคารใหม่) ชั้น ๒ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สพป.มุกดาหาร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๓๔๙๔-๕๒๒๑  ๐๘-๑๙๕๔-๔๔๓๒ ในวันและเวลาราชการ

ดังไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้...