สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนชุมชนโพนทราย ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ฉ

โพสต์เมื่อ : 12 มี.ค. 2558 เวลา 11:51 น. IP: 202.29.213.149
แชร์ให้เพื่อน

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนชุมชนโพนทราย
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป ๑ ฉ
 
             โรงเรียนชุมชนโพนทรายมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป ๑ ฉ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนชุมชนโพนทราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนชุมชนโพนทราย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนชุมชนโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mukdahan.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖๒๒๗๓๑๘๑ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายโอวาท สุเลิศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพนทราย

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย โอวาท สุเลิศ)  
 ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 โดย นาย โอวาท สุเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2558