สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

แก้งนาบอนประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

โพสต์เมื่อ : 13 ส.ค. 2558 เวลา 14:21 น. IP: 202.29.177.185
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศโรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้ จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๔ หน่วย ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านแก้งนาบอน ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ตำบลนาโสก อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ keangnabon022@gmail.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔๗๘๘๙๒๘๓ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายประสาทชัย แสนนา) ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์