สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

โพสต์เมื่อ : 14 ส.ค. 2558 เวลา 14:40 น. IP: 203.170.18.163
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

( สำเนา )
ประกาศโรงเรียนบ้านคำฮี
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
 
             โรงเรียนบ้านคำฮีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้
                  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านคำฮี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารอำนวยการโรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.mukdahan.org/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙-๙๔๒๐๙๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายภูวดล พลอยพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำฮี

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาง พิสมัย ทองมหา)  
 ครู คศ.2  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
 โดย นาง พิสมัย ทองมหา ครู คศ.2
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2558