สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

“ออมทรัพย์ ออมความดี” โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

โพสต์เมื่อ : 24 พ.ย. 2558 เวลา 17:23 น. IP: 1.1.132.56
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ได้เข้าร่วมโครงการและเชิญชวนนักเรียน ผู้ที่สนใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ในด้านการรับฝากเงิน เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการออมอย่างเป็นรูปธรรมให้กับนักเรียน เสริมสร้างนิสัยให้เด็กและเยาวชนรู้จักประหยัด ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตและเมื่อจำเป็น ตลอดจนทำให้นักเรียนได้เข้าใจในหลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในฐานะที่มีบทบาทภารกิจ ในการส่งเสริมและเผยแพร่การสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ดำเนินการตามหลักการสหกรณ์สากล ข้อที่ 5 ว่าด้วยการศึกษา การฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสาร สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรม โดยปัจจุบัน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มีสมาชิก 1,028 สหกรณ์ สินทรัพย์กว่า 60,000 ล้านบาท สมาชิกสหกรณ์กว่า 2.5 ล้านคนโดยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 105 สหกรณ์ ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์และเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียน จึงได้ร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศจัดทำโครงการออมทรัพย์ออมความดีขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการออมอย่างเป็นรูปธรรมให้กับโรงเรียนและนักเรียน เสริมสร้างนิสัยให้เด็กและเยาวชนรู้จักประหยัด ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตและเมื่อจำเป็น โดยตั้งเป้าหมายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยจังหวัดละ 5 โรงเรียนจำนวน 515 โรงเรียนทั่วประเทศ โครงการออมทรัพย์ออมความดี เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนด้านการส่งเสริมการออม โดยนำแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการออมและการสหกรณ์ มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการออมอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมและมีวินัยทางการเงินที่ดี อันจะส่งผลให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นในระบบสหกรณ์โดยผ่านการออมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เป็นการเพิ่มช่องทางการออมให้เข้าถึงโรงเรียนและนักเรียน โดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยง ประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์และหลักการของสหกรณ์ ในการดำเนินโครงการนั้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ได้เข้าร่วมโครงการและเชิญชวนนักเรียน ผู้ที่สนใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ในด้านการรับฝากเงิน เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการออมอย่างเป็นรูปธรรมให้กับนักเรียน เสริมสร้างนิสัยให้เด็กและเยาวชนรู้จักประหยัด ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตและเมื่อจำเป็น ตลอดจนทำให้นักเรียนได้เข้าใจในหลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน วัตถุประสงค์ 1 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมการออมอย่างเป็นรูปธรรมให้กับโรงเรียนและนักเรียน 3 เสริมสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักประหยัด ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล 4 เพื่อฝึกนักเรียนให้เป็นคนประหยัดเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตและเมื่อจำเป็น