สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ(เขตสุจริต)

โพสต์เมื่อ : 1 มิ.ย. 2559 เวลา 13:10 น. IP: 14.207.142.151

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ภายใต้โครงการเขตสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และฝึกปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย    ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๑๐๐ คน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๔๓ คน รวมทั้งสิ้น ๓๔๓ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์แสดงพระธรรมเทศนาหัวข้อ “สอนอย่างไรให้คนเป็นคนดี มีวินัย” โดยพระครูสุทธิธรรมรังสี เจ้าคณะอำเภอคำชะอี (ธ) และวิทยากรให้ความรู้คือ นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
ผู้โพสต์ : ปาริชาติ นรจีน(ปาริชาติ รอบคอบ)
: 662