สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การสอบอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เครือข่ายคำอาฮวนดเงย็น

โพสต์เมื่อ : 27 ก.ย. 2559 เวลา 08:12 น. IP: 1.20.119.153
แชร์ให้เพื่อน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ

                   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการสอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ 1 ปีการ

ศึกษา ๒๕๕๙ ประเมินพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยทำการประเมินสมรรถนะนักเรียน

๓ ด้าน ได้แก่ การอ่านออก การอ่านรู้เรื่อง และการเขียน เพื่อให้โรงเรียนนำข้อมูล สารสนเทศที่ได้ไปวางแผน

แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูป

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการจัดสอบเครือข่าย

                   คำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษาจึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ดำเนินการจัดสอบตามคู่มือการจัดสอบ

อย่างเคร่งครัด

เรียน ประธานเครือข่ายและผู้บริหารโรงเรียน

 

สำนักทดสอบ สพฐ. ส่งแบบฟอร์มกรอกคะแนนชั้นป.1 มาให้ท่านดำเนินการ โดยให้สนามสอบเป็นผู้กรอกรายโรง และให้เครือข่ายนำมาต่อเป็นไฟล์เดียวกันทั้งเครือข่าย (****ย้ำ****ไม่ให้แยกเป็นรายโรง) ส่งเขตพื้นที่ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ e-mail:chawiwan_2507@hotmail.com

โดยมีข้อจำกัดในการใช้งาน ดังนี้

1.คอลัมภ์ P ถึง X เป็นช่องกรอกคะแนน มีข้อจำกัดตัวเลขในการพิมพ์ไม่ให้เกินจำนวนเต็มในแต่ละด้านไว้    ดังนั้นถ้าท่านพิมพ์ตัวเลขไม่ได้  ให้ท่านตรวจสอบว่าคะแนนเกินจำนวนเต็มหรือไม่

2. ในกรณีมีนักเรียนเพิ่มเติมหรือตกหล่นทั้งโรงเรียนให้แทรกแถวแล้วพิมพ์เพิ่มได้เลย แต่ห้ามวางทับแถว P ถึง X

3. สำหรับนักเรียนเพิ่มเติมให้กรอกข้อมูลในช่อง H ถึง O เป็นรหัสตัวเลข สามารถดูรหัสข้อมูลนักเรียน       ตามไฟล์ที่แนบ ส่วนนักเรียนที่มีอยู่เดิมไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ ลงไป

3. กรณีนักเรียนขนาดสอบให้ลบออก ก่อนส่งให้เขตพื้นที่การศึกษา

4. สามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้  เช่น รหัสประชาชน 13 หลัก ชื่อ-สกุล เป็นต้น

5. ให้ใช้แบบกรอกฉบับที่มีข้อมูลนักเรียนครบ ไม่ต้องพิมพ์ใหม่  ซึ่งเขตพื้นที่ได้ส่งเมลล์ให้ครูธรุการโรงเรียนส่งต่อเครือข่ายแล้ว  ****เน้นย้ำ*****ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบกรอกคะแนนโดยเด็ดขาด  ส่วนโรงเรียนสังกัด ตชด.สามารถได้ใช้เลย เพราะมีข้อมูลครบ แบบกรอกนี้เป็นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถอัพโหลดได้

6. สำหรับแบบฟอร์มที่ขึ้นไว้ในกลุ่มนิเทศ อาจนำไปประยุกต์ใช้ในการกรอกคะแนนสำหรับคณะกรรมการคุมสอบในระดับห้องสอบได้