สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การกรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NT Access กรณีเด็กพิเศษ

โพสต์เมื่อ : 20 ม.ค. 2560 เวลา 12:38 น. IP: 202.29.213.146

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง

        ตามที่ ได้กำหนดให้โรงเรียนทุกโรงเข้ากรอกข้อมูลใช้ในการสอบ NT ในระบบ NTAccess ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า สิ่งที่โรงเรียนต้องกรอก ๓ รายการ ได้แก่ ข้อมูลโรงเรียน  ข้อมูลห้องเรียน และข้อมูลนักเรียน

      ข้อมูลนักเรียนที่มีในระบบจะมีสถานะเป็นเด็กปกติทั้งหมด  กรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนพิเศษแต่ในระบบแจ้งไม่ขึ้นสถานะเด็กพิเศษ ขอให้โรงเรียนดาวโหลดแบบกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบมากรอกใหม่ แล้วอัดโหลดขึ้นระบบแทนตัวเดิม โดยลบข้อมูลเดิมออกก่อนค่อยอัพโหลด 

      รายชื่อที่โรงเรียนแจ้งว่าเป็นเด็กพิเศษ ต้องสำเนาหลักฐานแนบในซองกระดาษคำตอบ มิฉะนั้น สพฐ.จะถือว่าเป็นเด็กปกติ (ใช้ใบรับรองแพทย์ หรือ แบบประเมินนักเรียน LD ของโรงเรียนหน้าที่ ๑ กับหน้าสุดท้าย    ที่มีลายมือชื่อผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนและลายมือชื่อผู้ปกครองรับรองด้วย จึงจะถือว่าสมบูรณ์ใช้ได้) กรณีไม่มีหลักฐานแนบ จะมรสถานะเป็นเด็กปกติ

     

ผู้โพสต์ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล)
: 1903