|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อความเข้มแข็งในการ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2560 เวลา 16:12 น. IP: 110.78.183.9

วันนี้ (9 ก.ย.2560 )เวลา 09.00 น.ที่โรงแรม ริเวอร์ซิตี้ จ.มุกดาหาร นายเจริญ ศรีสุวงศ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อความเข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียน และเสริมสร้างทักษะชีวิต ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดำเนินงานในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา และร่วมแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้เป็นระบบพื้นฐานและ แนวทางการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ในการปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มุ่งไปสู่ความรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม การวางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีครู – อาจารย์ อย่างน้อยหนึ่งคนที่จะดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเชื่อมประสานการดำเนินงานทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียนโดย สนับสนุนให้ครู-อาจารย์ได้มีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแลทางบ้าน โรงเรียน และชุมชนเชื่อมต่อกัน ส่งให้ผู้ปกครองรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเฝ้าระวังดูแลกลุ่ม ช่วยสนับสนุนบุตรหลาน การประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้มีการส่งต่อ และรับช่วงการแก้ไข ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิชาชีพ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมุ่ง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างการใช้ความสัมพันธ์เชิงบวกในสถานศึกษา พัฒนาทักษะชีวิตและภูมคุ้มกันทางสังคม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๒๔๓ คน

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 8 ตุลาคม 2560 [906]
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อความเข้มแข็งในการ [899]
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 9 กันยายน 2560 [834]
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 21 สิงหาคม 2560 [873]
สถานีข่าว สพป.มุกดาหาร วันที่ 19 สิงหาคม 2560 [966]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org