สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗

โพสต์เมื่อ : 11 ต.ค. 2560 เวลา 05:07 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฏร์วิทยา อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายปานทอง  สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงาน สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดประกวดและแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภายใต้คำขวัญของงานว่า “เชิดชูศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” และระดับประเทศต่อไป การประกวดและแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รวมจำนวน ๒๓๙ กิจกรรม มีตัวแทนนักเรียนจากแต่ละเครือข่ายเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จำนวน ๕,๑๒๒ คน ครูผู้กำกับ ควบคุมการนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จำนวน ๔๗๖ คน และคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน จำนวน ๙๖๒ คน จัดการประกวดและแข่งขันระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ โรงเรียนเมืองใหม่ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม โรงเรียนบ้านพรานอ้น โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร และโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฏร์วิทยา เป็นสถานที่ประกวดแข่งขัน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ