สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โพสต์เมื่อ : 1 ธ.ค. 2560 เวลา 04:22 น. IP: 106.0.172.109
แชร์ให้เพื่อน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย นางสาวหทัยภัทร ธานี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนบ้านป่าเตย อำเภอนิคมคำสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

 

            ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็น ความรู้ความสามารถพื้นฐานหรือทักษะเบื้องต้น            ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ ขนาด รูปร่าง การจัดลำดับ             การจัดหมวดหมู่ น้ำหนัก การวัดความยาว ความสูง การวัด และความสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งสอดแทรก

อยู่ในกิจวัตรประจำวันและเป็นประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเด็กการจัดประสบการณ์               

ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดรับความสําเร็จ            ในการเรียนคณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะเป็นสื่อที่สร้างขึ้นประกอบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในเรื่องนั้นๆ มากขึ้น เป็นส่วนเพิ่มเติม          หรือเสริมสำหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เด็กสนใจและตื่นตัวที่จะลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ (3) ศึกษา                      ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2                       โรงเรียนบ้านป่าเตย อำเภอนิคมคำสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  (1) แผนการจัดประสบการณ์ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 29 แผน (2) แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 9 ชุด (3) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชนิดเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (B)

ตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.88 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์              เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ จำนวน  10  ข้อ มีอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.35  ถึง 0.82 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน