สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์เมื่อ : 14 ก.พ. 2561 เวลา 05:18 น. IP: 110.77.160.35
แชร์ให้เพื่อน

**************ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล********* ****เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561**** (กรุณาอ่านรายละเอียดให้เข้าใจ) ๑. ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร รับเด็กปฐมวัยอายุ ๔-๕ ปี นับตั้งแต่วันแรกเกิดไปจนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบ #หลักฐานการสมัคร ๑. ใบสมัครของโรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” ๒. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ๓. สูติบัตรฉบับจริง และฉบับถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ ฉบับ ๔. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และฉบับถ่ายสำเนาเอกสารของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ ๕. สำเนา ทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง อย่างละ ๑ ฉบับ #วันเวลาการรับสมัคร รับสมัคร วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” ๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เกิด วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) หรือเรียนจบการศึกษาปฐมวัย (แต่ต้องไม่เกิดหลัง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ##หลักฐานการสมัคร ๑. ใบสมัครของโรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” ๒. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ๓. สูติบัตรฉบับจริง และฉบับถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ ฉบับ ๔. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และฉบับถ่ายสำเนาเอกสารของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ ๕. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง อย่างละ ๑ ฉบับ ##วันเวลาการรับสมัคร รับสมัคร วันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล" ๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า ๒. ไม่จำกัดอายุ ๓. เป็นโสด ๔. นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียน ####หลักฐานการสมัคร ๑. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครของโรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” ด้วยตนเอง แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร ๒. รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนที่ถ่ายในคราวเดียวกัน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ๓. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔. คะแนน O-NET ๕. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และฉบับถ่ายสำเนาเอกสารของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ ๖. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ๗. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดาของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง #####วันเวลาการรับสมัคร รับสมัคร ระหว่าง วันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

https://drive.google.com/file/d/1m9HXDCLm_r7NFhSvPQeV52RQ8TRA_36d/view

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

[ 90]

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน

[ 59]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

[ 53]

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

[ 79]

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

[ 132]