|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
+โพสต์เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2561 เวลา 05:18 น. IP: 110.77.160.35

**************ประกาศโรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล********* ****เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561**** (กรุณาอ่านรายละเอียดให้เข้าใจ) ๑. ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร รับเด็กปฐมวัยอายุ ๔-๕ ปี นับตั้งแต่วันแรกเกิดไปจนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียน โดยไม่มีการสอบ #หลักฐานการสมัคร ๑. ใบสมัครของโรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” ๒. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ๓. สูติบัตรฉบับจริง และฉบับถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ ฉบับ ๔. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และฉบับถ่ายสำเนาเอกสารของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ ๕. สำเนา ทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง อย่างละ ๑ ฉบับ #วันเวลาการรับสมัคร รับสมัคร วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” ๒. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เกิด วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) หรือเรียนจบการศึกษาปฐมวัย (แต่ต้องไม่เกิดหลัง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ##หลักฐานการสมัคร ๑. ใบสมัครของโรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” ๒. รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ๓. สูติบัตรฉบับจริง และฉบับถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ ฉบับ ๔. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และฉบับถ่ายสำเนาเอกสารของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ ๕. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดาหรือผู้ปกครอง อย่างละ ๑ ฉบับ ##วันเวลาการรับสมัคร รับสมัคร วันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล" ๓. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า ๒. ไม่จำกัดอายุ ๓. เป็นโสด ๔. นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียน ####หลักฐานการสมัคร ๑. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครของโรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” ด้วยตนเอง แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเดิมในวันสมัคร ๒. รูปถ่ายในเครื่องแบบนักเรียนที่ถ่ายในคราวเดียวกัน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ๓. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔. คะแนน O-NET ๕. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และฉบับถ่ายสำเนาเอกสารของผู้สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ ๖. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ ๗. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดาของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง #####วันเวลาการรับสมัคร รับสมัคร ระหว่าง วันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล” จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

https://drive.google.com/file/d/1m9HXDCLm_r7NFhSvPQeV52RQ8TRA_36d/view

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [53]
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนมุกดาลัย [101]
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ฯ ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง [73]
โครงการ"การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน" [59]
โรงเรียนมุกดาลัย รับสมัครคัดเลือกนักการภารโรง สมัคร 6-10 ก.พ. นี้ [63]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org