|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

การประชุมโครงการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2561 เวลา 06:19 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กับการปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อสนองกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ชาติ และ สพฐ. ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ นำขยะไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูที่รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัด ๒๔๓ แห่ง แห่งละ ๑ คน เพื่อรณรงค์เสริมสร้าง คุณธรรม จิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการให้ความรู้ในการนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธี เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา การจัดกิจกรรมให้นักเรียน เยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจน ชุมชน และหน่วยงานอื่น คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ดร.สุชาติ  สุวรรณวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และการจัดนิทรรศการการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กับการปฏิบัติที่ยั่งยืน ของโรงเรียนมุกดาลัยและโรงเรียนบ้านหนองแวง และการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียว ของโรงเรียนมุกดาลัย

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย [278]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กลุ่มเครือข่ายตำบลดงเย็น [70]
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร [238]
ประชุมชี้แจงนโยบายการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา [103]
คณะนักศึกษา ป.โท ม.ราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงาน สพป.มุกดาหาร [88]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org