สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

การประชุมโครงการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

โพสต์เมื่อ : 21 มิ.ย. 2561 เวลา 06:19 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมนำสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กับการปฏิบัติที่ยั่งยืน เพื่อสนองกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ชาติ และ สพฐ. ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ นำขยะไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูที่รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัด ๒๔๓ แห่ง แห่งละ ๑ คน เพื่อรณรงค์เสริมสร้าง คุณธรรม จิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการให้ความรู้ในการนำขยะไปกำจัดอย่างถูกวิธี เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา การจัดกิจกรรมให้นักเรียน เยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจน ชุมชน และหน่วยงานอื่น คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ดร.สุชาติ  สุวรรณวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และการจัดนิทรรศการการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กับการปฏิบัติที่ยั่งยืน ของโรงเรียนมุกดาลัยและโรงเรียนบ้านหนองแวง และการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียว ของโรงเรียนมุกดาลัย

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ