สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ ร.ร

โพสต์เมื่อ : 8 พ.ย. 2561 เวลา 06:18 น. IP: 223.206.248.55
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

------------------------------------------------

          ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร              จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับ ลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว5965           ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานราชการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562                จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                       1. ตำแหน่งที่รับสมัคร                        

                             ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   จำนวน  1  อัตรา                                      2. ขอบเขตภารกิจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

                             2.1  งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสือราชการต่าง ๆ         รวมทั้งระบบ  AMSS 

                             2.2  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

                             2.3  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล  การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

                             2.4  งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

                             2.5  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                   3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                             3.1  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง        

                                      วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

                             3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

                                      (1) มีสัญชาติไทย

                                      (2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

                                      (3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                                      (4)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น                                           (5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

                                      (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                                           (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี            

                                      (8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                      (9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                                      (10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

                                      (11) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น

                                      (12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ใน หน่วยงานของรัฐ

                                      (13) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร 

                   4. อัตราจ้าง                        

                             4.1 ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท     

                             4.2 ระยะเวลาการจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ สพฐ. โอนงบประมาณค่าจ้างมาให้                                               5.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร                        

                             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่  10 - 15  พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครต้องยื่นในวันสมัคร  

                             6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด                         จำนวน 1 ฉบับ         

                             6.2 สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ (ปวช.ขึ้นไป) จำนวน 1 ฉบับ                              6.3 สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)                              จำนวน 1 ฉบับ                             6.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร                                        จำนวน 1 ฉบับ                             6.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)           จำนวน 1 ฉบับ                                                        6.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1นิ้ว x1.5 นิ้ว                                                                                  จำนวน  3 แผ่น                  

                             6.7 ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น โรคต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549                                                    จำนวน 1 ฉบับ                                                       6.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรสใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ                                                       หมายเหตุ  สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร           

                   7. เงื่อนไขการสมัคร          

                             ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถึงว่าการับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะและหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จโรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้              

                   8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                       

                             โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  

                     9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก                        

                             โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้                         

                             9.1 ความรู้ความสามารถ (คะแนน 100 คะแนน)      

                                      1. ความรู้ทั่วไป        

                                      2. ความสามารถทางภาษาไทย        

                                      3. ความสามารถทางภาระงาน             

                                                - งานธุรการ งานสารบรรณ             

                                                - งานพัสดุ        

                                      4. งานข้อมูลสารสนเทศ                                

                                      5. งานการประสานงาน                               

                                      6. ความสามารถทางการคิด                               

                                      7. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์                       

                             9.2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)                             

                                      ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก                                                                  - พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)           

                                      - พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)                             

                                      - พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)                                                                - พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)                             

                                      - พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ (10 คะแนน)                     

                   10. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

 วัน  เดือน  ปี เวลา

วิธีการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

วันที่ 18 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

100  คะแนน

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น เป็นต้นไป 

 

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)    

 

50  คะแนน

 

 

                   สำหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือก          

                   11. เกณฑ์การตัดสิน                

                             ผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต้องได้คะแนน รวมกัน 2 ภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  โดยจะเรียงลำดับจากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณี ที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนน ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ ลำดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

                      12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก                

                             โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่  19  พฤศจิกายน  2561  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยประกาศ เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้น บัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วัน ประกาศผลการคัดเลือก              

                   13. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก                      

                             บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้                                            - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด                      

                             - ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง                     

                             - ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง                     

                             - บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก                                            - หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก                 

                  

                   14. การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกและการจัดทำสัญญาจ้าง                           

                             การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้น บัญชีของโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการ ขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียน หรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ในวันที่จัดทำสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องสละสิทธิในการ ทำสัญญาจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกลำดับที่ถัดไปเพื่อทำสัญญาจ้างต่อไปและจะเรียกร้องสิทธิใด ในภายหลังมิได้

 

                             ประกาศ ณ วันที่   8  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

 

 

                                        (ลงชื่อ)

(นายเทพฤทธิ์  สิริจันทพันธุ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน 2561)

-------------------------------------------------------------------

 

 

ประกาศรับสมัคร                                                          8  พฤศจิกายน  2561

รับสมัครระหว่างวันที่                                            10 – 15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่         16 พฤศจิกายน 2561

ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบวันที่                            18  พฤศจิกายน  2561

ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่                             19 พฤศจิกายน 2561

ทำสัญญาจ้าง ในวันที่                                            สพฐ. โอนค่าจ้างมาให้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ใบสมัคร ...............

 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

.............................................

1.ชื่อและนามสกุล ..............................................................................................................................................      

   สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.........................................ศาสนา.........................................................  

2.เกิดวันที่.............เดือน........................พ.ศ. ..................ปัจจุบันอายุ .....................................ปี................เดือน

3.เกิดที่จังหวัด ...................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ (ตามทะเบียนบ้าน) .............................................

    ...........................................................................................................โทรศัพท์...............................................

    เลขบัตรประจำตัวประชาชน .............................................สถานที่ออกบัตร ..................................................

   วันที่ออกบัตร........................................วันที่บัตรหมดอายุ ..............................................................................

4.สำเร็จการศึกษาจาก ...........................................................ได้รับวุฒิการศึกษา................................................

   วิชาเอก............................................ หลักสูตร ..........ปี  มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ..........................................

5.ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

6. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร

   ......... รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป               ........... สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ฉบับ

   ......... สำเนาทะเบียนบ้าน 1  ฉบับ                       .......... สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณ 1 ฉบับ

   ……… ใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์  1 ฉบับ

   ......... หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามีโปรดระบุ)  ........................................................................................................

 

 

 

(ลงชื่อ) .....................................................ผู้สมัคร

                                                (........................................................)

                           ยื่นใบสมัครวันที่  ............ เดือน .......................................... พ.ศ. ...............

 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสำเนาแล้ว ปรากฏว่า

(    )  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน

(    )  ไม่ถูกต้อง

เนื่องจาก ....................................................

....................................................................

 

................................................

(..............................................)

       ............/.................../............

เจ้าหน้าที่รับสมัคร

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติอื่นตามประกาศแล้ว ปรากฏว่า

    (  )   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร

    (  )   ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก

......................................................................

 

                ................................................

       (..............................................)

             ............/.................../............

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ