สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ประกาศโรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล

โพสต์เมื่อ : 16 พ.ย. 2561 เวลา 12:11 น. IP: 223.206.249.140
แชร์ให้เพื่อน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

--------------------------------------------------------

 

                   ตามประกาศโรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ลงวันที่ 8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยโรงเรียนจะดำเนินการทดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และ ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 18  พฤศจิกายน  2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นั้น

         บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก แล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 5  ราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                   1.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

                   2.  สถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

         3.  การสอบแข่งขัน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป จะใช้วิธีสอบข้อเขียน และ ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ตามประกาศโรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ลงวันที่ 8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบโดยเคร่งครัด

         4.  ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

                             4.1  การแต่งกายในวันสอบแข่งขัน ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ต้องแต่งกายสุภาพ และห้ามสวมถุงเท้าและรองเท้าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

                             4.2  ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ที่ผมยาวปิดหูจะต้องรวบผมให้เรียบร้อย

                             4.3  เป็นหน้าที่ที่ผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ

                             4.4  ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ติดรูปถ่าย ที่ทางโรงเรียนออกให้ และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่นำมาแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

                                      4.5  ในวันสอบห้ามบุคคลอื่น นอกจากผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบเข้าภายในบริเวณสถานที่สอบ

                                      4.6  ผู้เข้าสอบควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้ว

                                      4.7  ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ (โดยคณะกรรมการสนามสอบเป็นผู้ประกาศแจ้งเวลา)

 

//4.8  ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา หนังสือ

 

-2-

 

                                      4.8  ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว และเครื่องอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นใด (นอกจากปากกาลูกลื่น หมึกสีน้ำเงิน) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะสั่งให้ผู้นั้นยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลา และถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้

                                      4.9  ผู้เข้าสอบต้องนั่งตามที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้เข้าสอบเท่านั้นผู้ใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดห้องสอบจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

                                      4.10  ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกาลูกลื่น หมึกสีน้ำเงิน เอง

                                      4.11  ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบที่สั่งตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

                                      4.12  ระหว่างสอบผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ในทุกกรณี

                                      4.13  ผู้เข้าสอบจะต้องเขียน ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวสอบ ในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้เท่านั้น หากไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

                                      4.14  เมื่ออยู่ในห้องเข้าสอบขณะสอบต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก หากมีการฝ่าฝืนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะสั่งให้ผู้นั้นยุติการสอบ และต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลา และถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้

                                      4.15  ถ้าสอบเสร็จก่อนหมดเวลาสอบ หรือไม่ประสงค์จะสอบต่อไป ต้องนั่งอยู่ ณ ที่นั่งสอบจนหมดเวลา

                                      4.16  ห้ามคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ หรือนำข้อสอบ หรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ

                                      4.17  เมื่อหมดเวลา และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำคำตอบ จะต้องหยุดทันที่ แต่จะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตแล้ว หากฝ่าฝืนจะถูกปรับให้ตกในการสอบครั้งนี้

                   ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมที่ส่อในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ จะถูกปรับให้ตกในการสอบนี้ และจะถูกตัดสิทธิในการสอบตลอดไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

กล่องข้อความ:  ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561                                                                                                                           

 

 

                                    (นายประภาส  หมั่นเรียน)

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคำบกราษฎร์นุกูล ลงวันที่ 16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561)

 

ที่

เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ

ชื่อ-สกุล

คุณสมบัติ

หมายเหตุ

1

001

นางสาวพรทิพย์  เหง้าน้อย

มีคุณสมบัติครบ

เลขที่ 1-5ห้อง

2

002

นายพัชรพล  สลางสิงห์

มีคุณสมบัติครบ

ห้องสอบที่ 1

3

003

นายเสฎฐวิทย์  ศรีหาวงค์

มีคุณสมบัติครบ

 

4

004

นางสาวภัสดา  สลางสิงห์

มีคุณสมบัติครบ

 

5

005

นางสาวกัญญาภัค  ห้วยทราย

มีคุณสมบัติครบ