สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

โพสต์เมื่อ : 13 ธ.ค. 2561 เวลา 07:10 น. IP: 110.77.212.146
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๓ ธันวาคม 2561 ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ ทั้งด้านการวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมเป็นทีม โดยการมอบหมายให้มีการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาร่วมกันและนำผลการพิจารณาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อนำผลที่ได้ไปทบทวน ปรับทิศทางการจัดการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรที่รับผิดชอบในการวางแผนกลุ่ม ประธานเครือข่ายฯ หรือผู้แทน และเลขาเครือข่ายฯ จำนวน 30 คน กำหนดระยะเวลาการประชุม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่โรงแรมระเมียรดาว บูติค เพลส จังหวัดอำนาจเจริญ

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ